Ausstellungen (Auswahl) / 2023 / time sheets, Kunstverein Konstanz

time sheets

Ausstellung Kunstverein Konstanz 2023

Treaty

Ausstellung time sheets
Kunstverein Konstanz 2023

time sheets KV Konstanz 2023

Ausstellung time sheets
Kunstverein Konstanz 2023

Modell

Ausstellung time sheets,
Kunstverein Konstanz 2023

Videoscreening

Ausstellung time sheets, Kunstverein Konstanz 2023,
Museumsnacht Konstanz/Kreuzlingen